close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
عکس

تنگه هرمز

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر
تنگه هرمزتنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به دریاها و اقیانوس‌های آزاد متصل می‌کند. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان بشمار می‌آید. عکس از ایران‌وایر

 

تنگه هرمز یک گذرگاه بین المللی است که در آب های ایران در شمال و «عمان» در جنوب قرار دارد و باریک ترین بخش، حدود 50 کیلومتر گستردگی دارد.

تنگه هرمز بر اساس «حقوق بین المللی دریاها» یا «کنوانسیون ۱۹۸۲» سازمان ملل متحد، یک تنگه بین المللی است و عبور از آن، تنها راه رسیدن به دریای آزاد از خلیج فارس و برعکس است. کشتی های بین المللی در چنین تنگه هایی از «حق عبور ترانزیت» برخوردارند.

براساس قوانین بین المللی دریانوردی، کشورهای مجاور یک تنگه نباید مانع عبور ترانزیت شوند و باید با روش های مناسب، هرگونه خطری را که برای کشتی‎رانی در تنگه یا پرواز بر فراز تنگه پیش می آید را برای عموم منتشر کنند. حق عبور ترانزیت از تنگه های بین المللی مانند تنگه هرمز بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق دریاها، غیرقابل تعلیق است.

عبور ترانزیت در تنگه های بین المللی به این معنا است که کشتی ها آزادی بیش تری برای عبور از آن و استفاده از دریا دارند و کشورهایی که تنگه بین المللی در آب های آن قرار گرفته اند، در مقایسه با قبل از برقراری عبور ترانزیت، اختیاری برای مسدود کردن تنگه و اختلال در عبور و مرور ندارند.

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

اخبار

۱۴ روز بی‌خبری از کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار ۷۴ ساله

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
۱۴ روز بی‌خبری از کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار ۷۴ ساله